Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nařízení SVS

29. 3. 2017

Č. j. SVS/2017/005393-G NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 131 až § 137 vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, nařizuje k tlumení a zamezení šíření varroázy včel nařizuje tato mimořádná veterinární opatření:

Čl. 1 Vyhodnocení extenzity varroázy (1) Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy stanovuje k provedení ošetření včelstev na všech stanovištích podle Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017, zveřejněné na internetových stránkách Státní veterinární správy a ve Věstníku Ministerstva zemědělství ČR pod č. j.: 58015/2016-MZe-17212 ze dne 11. listopadu 2016 (dále jen „MKZ“) pod kódem: ExM 310 Varroáza – O (předjarní preventivní ošetření) na katastrálních územích všech obcí v České republice s výjimkou: a) stanovišť na těchto katastrálních územích, ve kterých byl výsledek vyšetření směsných vzorků zimní měli odevzdaných do 15. 2. 2017 negativní na přítomnost samiček roztoče Varroa destructor, b) obcí uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení. (2) Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy stanovuje k provedení ošetření včelstev na všech stanovištích podle MKZ pod kódem: ExM 320 Varroáza – O (letní preventivní ošetření) katastrální území všech obcí v České republice s výjimkou obcí uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

Čl. 2 Letní preventivní ošetření Všem chovatelům včel, kteří provedou letní preventivní ošetření podle MKZ pod kódem: ExM 320 Varroáza – O (letní preventivní ošetření) se nařizuje provést toto ošetření nejpozději do deseti dnů po posledním vytočení medu.

Čl. 3 Předjarní preventivní ošetření Všem chovatelům včel se zakazuje přemísťování včel a včelstev do doby provedení předjarního preventivního ošetření podle MKZ. str. 2 z 29

Čl. 4 Odběr směsných vzorků zimní měli (1) Všem chovatelům včel se při odběrech směsných vzorků veškeré zimní měli podle MKZ pod kódem: EpM 300 VARROÁZA – VyLa (PV) zakazuje jakkoliv tyto vzorky upravovat s výjimkou odstranění všech mrtvých včel ze vzorku a jeho vysušení před odevzdáním. (2) Všem chovatelům včel se při odběrech směsných vzorků veškeré zimní měli podle MKZ pod kódem: EpM 300 VARROÁZA – VyLa (PV) nařizuje předat tyto vzorky k vyšetření a) státnímu veterinárnímu ústavu, b) pracovišti místně příslušné krajské veterinární správy Státní veterinární správy nebo Městské veterinární správy v Praze Státní veterinární správy nebo c) laboratoři, které vydala Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy povolení k provádění laboratorní činnosti. V tomto případě je chovatel včel povinen předem informovat krajskou veterinární správu Státní veterinární správy nebo Městskou veterinární správu v Praze Státní veterinární správy.

Čl. 5 Sankce Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše: a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 6 Společná a závěrečná ustanovení (1) Mimořádná veterinární opatření Státní veterinární správy ze dne 15. 3. 2016, č. j. SVS/2016/028458-G se ukončují. (2) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úřední desce ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy.

MVDr. Zbyněk Semerád ústřední ředitel podepsáno elektronicky

Obdrží: Ministerstvo zemědělství všechny krajské úřady ČR